NHỮNG LỰA CHỌN TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TOÀN DIỆN VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 2013-2020

Mục tiêu 1: Tăng cường chỉ đạo và điều hành một cách hiệu quả về sức khỏe tâm thần   Hành động:   1.1. Chính sách và pháp luật: Xây dựng, củng cố, cập nhập và triển khai các chính...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP