Triển khai mở rộng hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI) tại Hòa Bình

 Ngày 17/3/2017, Sở Y tế Hòa Bình và tổ chức ChildFund tại Việt Nam đã phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em – Bộ Y tế và Văn phòng kỹ thuật IMCI – Viện Vệ sinh...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP