Các chính sách cho người cao tuổi

Khung hoạt động cho người cao tuổi của WHO dựa trên sự công nhận các quyền con người của người cao tuổi thể hiện trong các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc (độc lập, tham gia, chăm sóc, tự hoàn...
TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP