CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 1: Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ:

–  Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

–  Dịch vụ khoa học công nghệ :

+ Tư vấn chuyển giao công nghệ

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

+ Hợp tác, liên doanh và liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện hoạt động y học dự phòng nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng

+ Thông tin khoa học công nghệ

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực y học phòng chống dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng.

         

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

–  Đào tạo, tư vấn, tổ chức nghiên cứu khoa học;

–  Bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực y học dự phòng;

–  Cung cấp các dịch vụ y học dự phòng, chống các bệnh lây và không lây bao gồm vệ sinh môi trường, vệ sinh dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp, y tế học đường, tai nạn thương tích … nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

Điều 3: Quyền hạn của trung tâm

–    Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trung tâm;

–    Tự chủ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Trung tâm;

–    Tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm và ký kết, đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật;

–    Tự chủ về tài chính;

–    Chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, các thoả thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

–    Được phép thành lập chi nhánh, căn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật;

–    Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Trung tâm với Hội Y học dự phòng Việt Nam

       Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Hội Y học dự phòng Việt Nam; tổ chức và hoạt động theo đúng Điều lệ này cùng với các điều khoản của Điều lệ Hội.

Điều 5 : Nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ của Trung tâm với các cơ quan quản lý Nhà nước

       Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước về lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và công nghệ TP Hà Nội và các lĩnh vực khác thuộc các cơ quan chức năng có liên quan;

       Với sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, trong quá trình hoạt động trung tâm có các nghĩa vụ sau:

       + Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 31/12 của năm và báo cáo trong trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nhân lực, trụ sở, Điều lệ tổ chức và hoạt động … để được hướng dẫn cụ thể của sở Khoa học và Công nghệ;

       + Chấp hành quy định của Hội y học dự phòng, điều lệ Trung tâm và pháp luật hiện hành.

TẠP CHÍ YHDP
QUAN HỆ HỢP TÁC
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
TVWHO
VIDEO CLIP
BACK TO TOP